متن نوحه / زبانحال حضرت زینب کبری در سرزمین کربلا

متن نوحه / زبانحال حضرت زینب کبری در سرزمین کربلا
برق شمشیر ببین ای عمه                                            بارش تیر ببین ای عمه
نیزه در نیزه ببین از پی هم                                           موج تیر است ونیزه درهم
گرد یک نعش به خاک افتاده                                        موج  در موج عدو استاده
 با من غمزده  زار وحزین                                             عمه این صحنه جانسوز ببین
تیغ بر خسرو دین می آید                                            یا که باران به زمین می آید؟
با تنی خسته چه رسم جنگ است                               کاین همه دامن پر از سنگ است
تا که دیدند شه دین تنها                                           حلقه زد خصم به گرد مولا      
هلهله ها همگی سر دادند                                        تیرها را به کمان بنهادند        
یک نفر را  یک لشکردیدند                                          کاین همه تیر براو باریدند ؟ 
تیرها بر بدنش بنشستند                                           راه یکدیگر برهم بستند
 سوی او بارد ازهرسوسنگ                                        لحظه لحظه است فرو براو سنگ
عمه بنگراثر از بابا نیست                                            بس که تیغ است تنش پیدا نیست
شمر دون پای به گودال نهاد                                       ازدم تیغ جفا آبش داد
سرببریده به دامن بگذاشت                                         داغ عالم به دل من بگذاشت
عمه جان ارض وسما می لرزد                                      نکند عرش خدا می لرزد؟
چشم خورشید بر او خون بارد                                     هیچ کس نیست تنش بردارد؟
تنش ازجامه ی کهنه عاری است                                شطی از خون به کنارش جاری است
سر ببریده روی نیزه نشست                                      می شود نیزه ببین دست به دست
زائرا قصه دگرکن کوتا ه                                             بسته ره را به نفس، لشکرآه

 

 
 به راه کوفه ای جانان زینب                                      ببین پر زاشک غم دامان زینب
تمام جان من پرشد زشیون                                      شررافتاده درجان و دل من
دوچشمم اشک غم ریزد به دامن                               الا ای کعبه جانان زینب

فدای خسته جان تشنه تو                                       فدای گلستان تشنه تو      
سپاهم کودکان تشنه تو                                          الا ای معنی ایمان زینب
الهی بشکند دست عدویت                                       فرو کرده است نیزه درگلویت
به نی آشفته گردیده است مویت                               زنی بین دیده گریان زینب
ببین بین عدو اینک غریبم                                          شنو از روی نی امن یجیبم
برادرجان غمت گشته نصیبم                                     فروغی ده تو به چشمان زینب
اگر آتش به گلزار توافتاد                                          اگر آتش به گلزار توافتاد
دل زینب گرفتار تو افتاد                                           به هر دردم تویی درمان زینب

زبان حیدری در کام دارم                                          بنای نهضتی در شام دارم
منم شیری که زینب نام دارم                                    بود وفتح وظفر از آن زینب

زبانم تیغ گردد کوفیان را                                         کنم رسوا تمام ظالمان را      
کنم بیدارمن پیر وجوان را                                        نگاهت نوردرچشمان زینب

سپاه کوفه را درمانده سازم                                    به هرجا پرچمت رابر فرازم
قیام ات را سفیری سر فرازم                                   فدای توبرادر جان زینب

ببین معجر به سر گشته لباسم                              به درگاه خدا باشد سپاسم
 من ازانبوه دشمن کی هراسم                               جهان بی توبود زندان زینب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به کوفه خصم را رسواکنم من                                  به هر جا کید او افشا کنم من
به عالم خون تواحیا کنم من                                     ببین پر زاشک غم دامان زینب

/ 0 نظر / 626 بازدید