حسين(ع) کيست؟

پيامبر اعظم(ص) مي فرمايد:

«براي شهادت حسين(ع)حرارت و گرمايي در دلهاي مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نميشود.»

 

 

اين حسين(ع) كيست كه نهضت او جاودانه گشت؟

اين حسين(ع) كيست كه پس از گذشت قرنها ، مردم از جوشش خون او به جوش مي آيند؟

اين حسين(ع) كيست كه عالمي ديوانهء اوست؟

اين حسين(ع) كيست كه مكتب او سازنده و انسان ساز بود؟

اين حسين(ع) كيست كه  نام عظيمش پيوسته بر سر زبانها ست؟

اين حسين(ع) كيست كه تمامي فضايل اخلاقي در وجود او جمع بود؟

اين حسين(ع) كيست كه سرزمين كربلا را تجليگاه فضايل اخلاقي ، رحمت،عشق،معرفت،تقوا و شهادت قرار داد؟

اين حسين(ع) كيست كه در مقابل ظلم سكوت نكرد؟

اين حسين(ع) كيست كه راه شهادت را برگزيد؟

اين حسين(ع) كيست كه قيامش براي احياي امر به معروف و نهي از منكر بود؟

اين حسين(ع) كيست كه جملهء كائنات در مصيبت او گريستند؟

اين حسين(ع) كيست كه مزار پاكش شفاخانهء اهل  دل است؟

اين حسين(ع) كيست كه عشق به او بيمه كننده دنيا و آخرت است؟

اين حسين(ع) كيست كه در راه احياي دين، جان و فرزندانش را تقديم كرد؟

اين حسين(ع) كيست كه مرگ با عزت را به زندگي ذلت بار ترجيح داد؟

اين حسين(ع) كيست كه  براي هميشهء تاريخ ، درس آزاديخواهي و كرامت نفس به بشرآموخت؟

 

**********************

حسين! اي محبوب قلوب مؤمنان! عنايتي فرما و محبت خود را بيش از پيش در در دل و جان ما حك نما، تا با عشق تو زندگي كنيم و با عشق تو از دنيا برويم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید